स्वामी पाठीशी असता कसली करतोस चिंता श्री स्वामी समर्थ

स्वामी पाठीशी असता कसली करतोस चिंता श्री स्वामी समर्थ स्वामी पाठीशी असता कसली करतोस चिंता श्री स्वामी समर्थ स्वामी पाठीशी असता कसली करतोस चिंता श्री स्वामी समर्थ स्वामी पाठीशी असता कसली करतोस चिंता श्री स्वामी समर्थ स्वामी पाठीशी असता कसली करतोस चिंता श्री स्वामी समर्थ स्वामी पाठीशी असता कसली करतोस चिंता श्री स्वामी समर्थ स्वामी… Continue reading स्वामी पाठीशी असता कसली करतोस चिंता श्री स्वामी समर्थ

एकदा लिहून तर पहा श्री स्वामी समर्थ

एकदा लिहून तर पहा श्री स्वामी समर्थ एकदा लिहून तर पहा श्री स्वामी समर्थ एकदा लिहून तर पहा श्री स्वामी समर्थ एकदा लिहून तर पहा श्री स्वामी समर्थ एकदा लिहून तर पहा श्री स्वामी समर्थ एकदा लिहून तर पहा श्री स्वामी समर्थ एकदा लिहून तर पहा श्री स्वामी समर्थ  

सर्व नीट होईल लिही श्री स्वामी समर्थ

सर्व नीट होईल लिही श्री स्वामी समर्थसर्व नीट होईल लिही श्री स्वामी समर्थसर्व नीट होईल लिही श्री स्वामी समर्थसर्व नीट होईल लिही श्री स्वामी समर्थसर्व नीट होईल लिही श्री स्वामी समर्थसर्व नीट होईल लिही श्री स्वामी समर्थसर्व नीट होईल लिही श्री स्वामी समर्थसर्व नीट होईल लिही श्री स्वामी समर्थसर्व नीट होईल लिही श्री स्वामी समर्थसर्व… Continue reading सर्व नीट होईल लिही श्री स्वामी समर्थ

लाजू नकोस श्री स्वामी समर्थ लिहायला

लाजू नकोस श्री स्वामी समर्थ लिहायला लाजू नकोस श्री स्वामी समर्थ लिहायला लाजू नकोस श्री स्वामी समर्थ लिहायला लाजू नकोस श्री स्वामी समर्थ लिहायला लाजू नकोस श्री स्वामी समर्थ लिहायला  

श्रद्धा असेल तरच लिही श्री स्वामी समर्थ

श्रद्धा असेल तरच लिही श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा असेल तरच लिही श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा असेल तरच लिही श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा असेल तरच लिही श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा असेल तरच लिही श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा असेल तरच लिही श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा असेल तरच लिही श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा असेल तरच लिही श्री स्वामी… Continue reading श्रद्धा असेल तरच लिही श्री स्वामी समर्थ

काय रे विसरलास का मला लिही श्री स्वामी समर्थ

काय रे विसरलास का मला लिही श्री स्वामी समर्थकाय रे विसरलास का मला लिही श्री स्वामी समर्थकाय रे विसरलास का मला लिही श्री स्वामी समर्थकाय रे विसरलास का मला लिही श्री स्वामी समर्थकाय रे विसरलास का मला लिही श्री स्वामी समर्थकाय रे विसरलास का मला लिही श्री स्वामी समर्थकाय रे विसरलास का मला लिही श्री… Continue reading काय रे विसरलास का मला लिही श्री स्वामी समर्थ

श्री स्वामी समर्थ नावातच ताकत आहे

श्री स्वामी समर्थ नावातच ताकत आहेश्री स्वामी समर्थ नावातच ताकत आहेश्री स्वामी समर्थ नावातच ताकत आहेश्री स्वामी समर्थ नावातच ताकत आहेश्री स्वामी समर्थ नावातच ताकत आहेश्री स्वामी समर्थ नावातच ताकत आहेश्री स्वामी समर्थ नावातच ताकत आहेश्री स्वामी समर्थ नावातच ताकत आहेश्री स्वामी समर्थ नावातच ताकत आहे

२ मिनिट लागतात श्री स्वामी समर्थ लिहायला

२ मिनिट लागतात श्री स्वामी समर्थ लिहायला२ मिनिट लागतात श्री स्वामी समर्थ लिहायला२ मिनिट लागतात श्री स्वामी समर्थ लिहायला२ मिनिट लागतात श्री स्वामी समर्थ लिहायला२ मिनिट लागतात श्री स्वामी समर्थ लिहायला२ मिनिट लागतात श्री स्वामी समर्थ लिहायला

मनापासून लिहा श्री स्वामी समर्थ

मनापासून लिहा श्री स्वामी समर्थमनापासून लिहा श्री स्वामी समर्थमनापासून लिहा श्री स्वामी समर्थमनापासून लिहा श्री स्वामी समर्थमनापासून लिहा श्री स्वामी समर्थमनापासून लिहा श्री स्वामी समर्थ

श्री स्वामी समर्थ लिहून तर बघ

श्री स्वामी समर्थ लिहून तर बघ श्री स्वामी समर्थ लिहून तर बघ श्री स्वामी समर्थ लिहून तर बघ श्री स्वामी समर्थ लिहून तर बघ श्री स्वामी समर्थ लिहून तर बघ श्री स्वामी समर्थ लिहून तर बघ श्री स्वामी समर्थ लिहून तर बघ श्री स्वामी समर्थ लिहून तर बघ श्री स्वामी समर्थ लिहून तर बघ श्री… Continue reading श्री स्वामी समर्थ लिहून तर बघ